Binnen Naleya Thuiszorg B.V. (hierna: Naleya Thuiszorg) wordt specifieke informatie over uw
persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in het elektrische cliëntendossier. Dit is
noodzakelijk om dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden
verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Naleya Thuiszorg vindt het
belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw gegevens zullen daarom
te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Tevens zal Naleya
Thuiszorg geheimhouding betrachten ten aanzien van uw persoonsgegevens. In dit
reglement informeren wij u over:

  1. de aard van de gegevens die worden verwerkt;
  2. waarom ze worden verwerkt;
  3. wat er mee gebeurd;
  4. welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevensverwerking. Het doel van dit
    reglement is een praktische uitwerking te geven aan de bepalingen van de Wet
    Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

a. Persoonsgegeven: elk gegeven die herleidbaar is tot een cliënt, in de zin van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
b. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

c. Naleya Thuiszorg: de zorginstelling;
d Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij Naleya Thuiszorg;
e. Derden: alle personen die niet cliënt zijn en/of Naleya Thuiszorg;
f. Autoriteit Persoonsgegevens: het College als bedoeld in artikel 51 van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens;
g. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens.

Artikel 2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing binnen Naleya Thuiszorg en heeft betrekking op alle
verwerking van persoonsgegevens van cliënten, hun wettelijke vertegenwoordiger(s),
partner en/of familieleden.

Artikel 3. Doel

1. Het verzamelen van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor zover dat
noodzakelijk is voor een verantwoorde zorgverlening aan de cliënt.
2. Naleya Thuiszorg kan persoonsgegevens gebruiken:

a. om de zorgaanvraag van de cliënt te verwerken;
b. om overeenkomsten met de cliënt te sluiten en om die te kunnen uitvoeren;
c. om de verleende zorg financieel af te handelen;
d. om de relatie met de cliënt te onderhouden en uit te breiden;
e. voor statistische en communicatieve doeleinden.

3. Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering
van Naleya Thuiszorg en de organisatie en beleidstaken van Naleya Thuiszorg.
4. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een
wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze verkregen zijn.
5. Naleya Thuiszorg informeert de cliënt bij de intake over de wijze waarop zij met de
persoonsgegevens omgaat.

Artikel 4. Te verzamelen gegevens

De persoonsgegevens kunnen bestaan uit de volgende gegevens:
naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummer,
e-mailadres, rekeningnummer, nationaliteit, medicatie, gegevens over de
indicatie/hulpvraag, (psychiatrische) achtergrond/problematiek(en), uitkering, gevolgde
opleidingen, diploma’s, opgedane werkervaring, financiële en administratieve gegevens,
gegevens over de verzekeringsmaatschappij/zorginstelling/zorgkantoor etc.

Artikel 5. Grondslag van de verwerking

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

a. De cliënt voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij de cliënt partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar
aanleiding van een verzoek van de cliënt en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van
een overeenkomst;
c. De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
waaraan Naleya Thuiszorg onderworpen is;
d. De gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de
cliënt;
f. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde
belang van Naleya Thuiszorg of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt,
tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt, in het
bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 6. Verstrekking van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen die werkzaam voor Naleya
Thuiszorg en die deze in het kader van hun taakuitoefening c.q. dienstverlening mogen
ontvangen en indien zulks in overstemming is met de in artikel 3 vermelde doeleinden.
2. Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien zulks noodzakelijk is op
grond van een wettelijk voorschrift en/of indien zulks noodzakelijk is voor het doel van de
registratie.
3. Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in het vorige lid, is toestemming van de cliënt vereist
voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
4. Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische en/of wetenschappelijk onderzoek,
mits dienstbaar aan de realisering van de doelstellingen van Naleya Thuiszorg, aan derden
beschikbaar worden gesteld.

Artikel 7. Bewaartermijn van de verwerking

De persoonsgegevens worden, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, als
volgt bewaard:

– Zorg die vanuit de Wmo wordt gefinancierd tien jaar;
– Zorg die vanuit de Zvw wordt gefinancierd twintig jaar;
– Zorg die vanuit de Wlz wordt gefinancierd twintig jaar.

Indien noodzakelijk geacht wordt worden de persoonsgegevens langer bewaard.

Artikel 8. Beveiliging van de verwerking

1. Naleya Thuiszorg legt passende technische en organisatorische maatregelen ten
uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de
stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te
beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht
onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
2. De volgende bepalingen gelden in ieder geval ter beveiliging van persoonsgegevens:

a. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het
doel van de verzameling;
b. Alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;
c. Elektrisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na het ingeven van een
persoonlijk wachtwoord in te zien;
d. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende
persoonsgegevens.

3. Naleya Thuiszorg conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de
beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven. Er is een interne procedure
aanwezig voor het afhandelen van incidenten.

Artikel 9. Recht op inzage en afschrift van verwerkte persoonsgegevens

1. De cliënt heeft het recht om kennis te nemen van en afschrift te ontvangen van de op
zijn persoon betrekking hebben verwerkte persoonsgegevens. De cliënt kan daartoe
een verzoek indienen bij Naleya Thuiszorg.
2. Naleya Thuiszorg zal de gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift binnen vier
weken verstrekken.
3. Inzage en afschrift van deze gegevens kan worden geweigerd of beperkt op grond
van gewichtige belangen van derden.
4. Voor de verstrekking van een afschrift mag Naleya Thuiszorg een redelijke vergoeding
in rekening brengen.

Artikel 10. Recht op aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming

1. De cliënt heeft het recht Naleya Thuiszorg te verzoeken de door haar opgenomen
persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen
indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig
zijn of niet ter zake dienend zijn danwel anderszins in strijd met een wettelijk
voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
2. Naleya Thuiszorg bericht de cliënt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of
danwel in hoeverre zij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een
reden voor weigering of beperking kan gelegen zijn in de bescherming van de cliënt
of de rechten en vrijheden van anderen.
3. Een honorering van het verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of
afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
4. Indien Naleya Thuiszorg persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of
afgeschermd zal zij aan derden – aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn
verstrekt – zo spoedig mogelijk kennisgeven van de verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning
kost.

Artikel 11. Onder curatele gestelden

De verzoeken, zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10, worden ten aanzien van onder
curatele gestelden, gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken
mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 12. Klacht

Indien de cliënt van mening is dat de bepalingen in dit reglement niet worden nageleefd
of op enige andere wijze een klacht heeft ter zake van de opgenomen persoonsgegevens
kan deze zich wenden tot:

a. De verantwoordelijke:
Naleya Thuiszorg B.V.
S.L.E. Bryson
Velddreef 389
2727 CK Zoetermeer
info@naleyathuiszorg.nl

b. Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via
telefoonnummer 088 – 1805 250

13. Wijziging Privacyreglement

Dit privacyreglement wordt vastgesteld door Naleya Thuiszorg B.V. en kan te allen
tijde worden gewijzigd, bijvoorbeeld als wetgeving op dit gebied wijzigt en/of op
grond van andere omstandigheden.